Pentecost International Worship Centre, Sakumono Estate,
P.O.BOX SK141, SAKUMONO, TEMA

+233 244 135 761

info@piwcsakumono.org