Pentecost International Worship Centre, Sakumono Estate,
P.O.BOX SK141, SAKUMONO, TEMA

+233 244 889 678

+233 543 589 033

info@piwcsakumono.org