Pentecost International Worship Centre, Sakumono Estate,
P.O.BOX SK 1730, SAKUMONO, TEMA

+233 244 135 761

+233 543 589 033

info@piwcsakumono.org

piwcsakumono@gmail.com